Beleid Sociëteit Vastgoed

Alle uitingen en handelingen van Sociëteit Vastgoed zijn vastgelegd in het reglement, gedeponeerd bij de notaris en de KvK, akkoord bevonden door de Raad van Advies.

 • Wij committeren ons als Stichting zonder winstoogmerk steeds aan deze uitgangspunten zodat wij jou en ons netwerk steeds optimaal kunnen bedienen.
 • Op onze dienstverlening, partner- en lidmaatschappen zijn altijd de beleidsregels van toepassing.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring (geïnviteerden) plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Hiertoe verplicht ook Sociëteit Vastgoed. als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie van Sociëteit Vastgoed.

Deelname aan de meetings en events

Wij houden steeds zichtbaar en duidelijk onze visie aan, waarbij we ernaar streven een goede afspiegeling van de diversiteit van de sector te zijn en dit op de meest effectieve en positieve wijze invulling te geven.

Ballotage

Niet iedereen kan lid worden van Sociëteit Vastgoed. Sociëteit Vastgoed is exclusief. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door een Raad van Advies. Het ledenprofiel is als volgt:

 1. Werkzaam als ondernemer, beslissing bevoegde, bestuurder, directie, senior manager, team manager of eigenaar
 2. Werkzaam binnen de vastgoedbranche of direct vastgoed gerelateerd
 3. Hoger opgeleid en steeds bereid te blijven leren en ontwikkelen
 4. Staat open voor creativiteit en innovatie
 5. Aantoonbare bouw- en / of vastgoed kennis/specialisme
 6. Bredere interesse dan alleen het eigen vakgebied
 7. Minimaal 5 jaar ervaring in de sector
 8. Positieve levenshouding en denken in oplossingen
 9. Herkenning in de richtlijnen van Sociëteit Vastgoed (Loyaal, Respectvol, Positief, Expertise, Kennis & Business.
 10. Bereid tot Delen van netwerk en kennis
 11. Er is zeer beperkt ruimte voor toeleveranciers/consultants, headhunters en acquisiteurs zijn uitgesloten
 12. Geïnteresseerden die niet aan deze criteria voldoen, zullen bij hoge uitzondering worden toegelaten tot het kwaliteitsregister van Stichting Sociëteit Vastgoed.
 13. Over de toelating als Sociëteit Vastgoed member, besluit het bestuur. Bij twijfel wordt hierover gesproken met de adviseurs en Raad van Advies.

Wat we samen afspreken

Wij vinden het van essentieel belang dat onze leden een zogenaamde ‘haal en breng’ functie hebben, dat wil zeggen dat men wederzijds mogelijkheden tot businessgroei en persoonlijke verdieping dient te kunnen leveren. Een eenzijdige ‘haal’ functie wordt dan ook niet toegelaten tot het groeiende aantal experts van Sociëteit Vastgoed.

Bij aanmeldingen krijgen de members van Sociëteit Vastgoed steeds voorrang op de reserveringen.

Membership

Zoals elke zichzelf respecterende organisatie hanteert ook de Sociëteit Vastgoed een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken.

 • Het lidmaatschap van de Sociëteit Vastgoed geldt per jaar, maar kan ieder moment ingaan. De jaarlijkse contributie is opgebouwd aan de hand van het aantal bijeenkomsten dat wij per jaar organiseren.
 • Daarnaast bieden wij meetings van partners aan, waar men voor zich aan kan melden.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar, tenzij men 6 maanden voorafgaand aan einde van het lidmaatschapsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat. In ieder ander geval wordt het lidmaatschap geacht voort te duren en is de bijdrage verschuldigd over het lopende jaar. Men gaat hiermee akkoord wanneer men aansluit bij Sociëteit Vastgoed.
 • De jaarlijkse contributie geeft recht op vrije toegang tot alle meetings en events. Ontbijtsessies, diners, lunches en sportieve events vallen vanwege de hoge kosten buiten de jaarlijkse contributie. Sociëteit Vastgoed vraagt hiervoor een kostendekkende eigen bijdrage.
 • De bepalingen en opzegtermijn zijn van toepassing op álle vormen van het membership.
 • Wanneer jij aangesloten wenst te zijn bij Sociëteit Vastgoed sta jij achter de doelstellingen en visie, waar transparantie en openheid een invulling geeft aan vertrouwen en loyaliteit.
 • Het membership wordt steeds automatisch aangegaan voor een periode van 2 jaar, de betalingen worden per jaar gefactureerd.
 • Wanneer jij Sociëteit Vastgoed (en ons bestuur) volgt op sociale media geef jij daarmee toestemming jou op te nemen in de invitaties en het toezenden van de nieuwsbrief.

Member Services:

 1. Vacatures plaatsen, zonder kosten, member-service
 2. Certificering, MSV titel, zonder kosten, member-service
 3. Deelname Academy en MOOC’s, inclusief in het membership, zonder kosten deel te nemen, verkrijgen PE punten
 4. Vraag en Aanbod delen op onze website, zonder kosten, member-service
 5. Direct verbonden worden met connectie of member naar keuze, inclusief in het membership
 6. Toegang tot LinkedIn groep Sociëteit Vastgoed, members only
 7. Zonder kosten deelnemen aan partner-events, all inclusive in membership
 8. Met korting deelnemen aan opleidingen, workshops en trainingen, exclusief voor members only
 9. Altijd als eerste op de hoogte van ontwikkelingen in de sector
 10. Altijd de verzekering en garantie van een plaats bij een meeting, diner of bijeenkomst

Member-stop

 • Vanwege de gewenste invulling een concrete afspiegeling te zijn van de vastgoedsector, houden wij ons het recht voor bepaalde vastgoedbloedgroepen niet langer actief toe te laten tot het kwaliteitsnetwerk van Sociëteit Vastgoed.
 • Geïnteresseerden die graag aan willen sluiten en tot deze vastgoedbloedgroep behoren, plaatsen wij op de wachtlijst, tot een van de bestaande members, uit deze bloedgroep zijn of haar membership opzegt.
 • De geïnteresseerde ontvangt dan bericht en kan alsnog aansluiten, na verificatie van zowel de persoonlijke en de bedrijfsgegevens.

Reglement

 • Wanneer jij je aanmeld en geregistreerd wordt als member van Sociëteit Vastgoed ga jij akkoord met onze richtlijnen, het  huishoudelijk reglement en beleid.
 • Het persoonlijke lidmaatschap is persoonsgebonden, wanneer men van werkgever wijzigt, gaat het lidmaatschap met de persoon mee en blijven de beleidsregels van kracht.
 • Bij een bedrijfslidmaatschap wordt het bedrijf lid van Sociëteit Vastgoed, dat wil zeggen dat de directie/management kunnen beslissen wie er gebruik van maakt, mits men directie/senior management vertegenwoordigt.
 • Wanneer bedrijfsleden van werkgever veranderen, blijft het bedrijf zonder tijdig ontvangen opzegging, onverminderd member van Sociëteit Vastgoed.

Code of Conduct

De gedragscode beschrijft de manier waarop Sociëteit Vastgoed omgaat met het huishoudelijk reglement. Het is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Sociëteit Vastgoed;  medewerkers, ambassadeurs, members en hun organisaties.

In deze gedragscode is opgenomen wat al dan niet toegestaan is of toegestaan is onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, workshops of andere activiteiten van Sociëteit Vastgoed.

Deze gedragscode (algemene voorwaarden) kun je opvragen via secretariaat@societeitvastgoed.eu

Afmelden en opkomst

 1. Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden 2 werkdagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf.
 2. Dit kan telefonisch of per e-mail.
 3. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd.
 4. Hiervoor brengen wij een no-show factuur in rekening voor de gemaakte kosten van minimaal € 50,00, afhankelijk van de bijeenkomst en de gemaakte kosten.
 5. Bij de tweede keer dat dit wordt geconstateerd, volgt opnieuw een factuur voor de gemaakte kosten, plus de accountant- en secretariaatskosten.
 6. Leden krijgen in alle voorkomende gevallen van volgeboekte meetings voorrang.
 7. Wanneer jij jouw reservering 3 dagen of minder, voorafgaand aan het event of de bijeenkomst annuleert, volgt als geen-member, geen restitutie.
 8. Jij houdt als niet- member, bij afmelding binnen 3 dagen voor het event, de verplichting de factuur te voldoen.
 9. Reserveringen voor diners en sportieve events (zeilen en golf) zijn bindend (zowel voor members als geen members). Afzeggingen hiervoor zijn tot uiterlijk 4 weken vantevoren kosteloos door te geven. De stichting dient de kosten direct te voldoen bij boeking.
 10. Wanneer jij als niet-member de betaling voldaan hebt, en je meld je toch af voor de meeting, wordt het bedrag geparkeerd tot een volgende meeting dat jij je aanmeldt.
 11. Wanneer onze accountant bestaande betalingen (bij herhaling) moet wijzigen of nieuwe facturen dient te maken wordt dit met een kleine vergoeding (€ 50,00) in rekening gebracht.
 12. Bij meetings behouden wij ons als Sociëteit Vastgoed het recht voor, maximaal 3 adviseurs, leveranciers of consultants toe te laten tot de meeting, zodat steeds de kwaliteit en exclusiviteit gewaarborgd blijven. Account Managers worden slechts zeer beperkt toegelaten en slechts wanneer hun kennis, netwerk en expertise helder is gesteld en van het gewenste kwalitatieve kennis en netwerk niveau is. Hiermee wordt de juiste mix aan gasten in het netwerk van beslissers in de sector gewaarborgd.
 13. Bij trainingen en workshops kan er tot 2 werkdagen vantevoren kosteloos worden afgemeld. Daarna zijn wij genoodzaakt de kosten door te belasten aangezien er dan in alle opzichten rekening is gehouden met jouw komst, training en invulling daarvan.

Het Incassobeleid

 1. Sociëteit Vastgoed hanteert een betaaltermijn van 10 werkdagen. Mocht de factuur binnen deze termijn niet zijn voldaan, volgt een 1e herinnering.
 2. Mocht blijken dat 10 werkdagen na het verzenden van de 1e herinnering de factuur nog open staat, gaat Sociëteit Vastgoed over tot het verzenden van een 2e herinnering.
 3. Na een 3e reminder brengen wij de accountantskosten in rekening die wij als stichting ook dienen te voldoen, na een 4e reminder geven wij de vordering onverwijld uit handen.
 4. Het lidmaatschap wordt dan opgeschort tot de betaling plus bijkomende kosten voldaan zijn. De factuur en kosten dienen echter onverminderd voldaan te worden.
 5. Afzeggingen voor diners en de sportieve events zijn tot uiterlijk 4 weken vantevoren kosteloos door te geven.
 6. Niet leden betalen het bij de invitatie aangegeven bedrag voor het bijwonen van de meeting, bijeenkomst of Masterclass, zo ook bij coaching sessies, workshops en diners.
 7. Jij ontvangt voor de introductie van jouw gasten een factuur met het bedrag dat niet-leden betalen voor deelname aan de bijeenkomst. Jij wordt door het inviteren van jouw gasten in de gelegenheid gesteld jouw netwerk te versterken en jouw relaties of collegae kennis te laten maken met het netwerk van Sociëteit Vastgoed.

 

 

Dank je wel voor jouw begrip en medewerking