Beleid Sociëteit Vastgoed

De spelregels van Sociëteit Vastgoed

Membership

Zoals elke zichzelf respecterende organisatie hanteert ook de Sociëteit Vastgoed een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken. Een zekere strengheid is geboden, wil de Sociëteit Vastgoed zich tot ver in deze eeuw kunnen handhaven.

 

Het lidmaatschap van de Sociëteit Vastgoed geldt per jaar, maar kan ieder moment ingaan. Het lidmaatschapsgeld is opgebouwd aan de hand van het aantal bijeenkomsten dat wij per jaar organiseren. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar, tenzij men 6 maanden voorafgaand aan einde van het lidmaatschapsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat. In ieder ander geval wordt het lidmaatschap geacht voort te duren en is de bijdrage verschuldigd over het lopende jaar.

 

De jaarlijkse contributie geeft recht op vrije toegang tot alle meetings en events, de diners en zeilregatta vallen buiten de jaarlijkse contributie. De bepalingen en opzegtermijn zijn van toepassing op álle vormen van het membership. Wanneer jij aangesloten wenst te zijn bij Sociëteit Vastgoed sta jij achter de doelstellingen en visie, waar transparantie en openheid een invulling geeft aan vertrouwen en loyaliteit. Wanneer jij Sociëteit Vastgoed (en ons bestuur) volgt op sociale media geef jij daarmee toestemming jou op te nemen in de invitaties en het toezenden van de nieuwsbrief.

 

Ballotage

Niet iedereen kan lid worden van Sociëteit Vastgoed. Sociëteit Vastgoed is exclusief. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door een Raad van Advies, die in samenwerking met het Bestuur elk kandidaat-lid zorgvuldig balloteert. Een nieuwe kandidaat moeten minimaal één referentie hebben van een Sociëteit Vastgoed-lid om te kunnen worden voorgedragen. Daarnaast moeten deze passen in het volgende ledenprofiel:

 • Werkzaam als ondernemer, beslissingbevoegde, bestuurder, directie, senior manager of eigenaar
 • Werkzaam binnen de vastgoedbranche of vastgoedgerelateerd
 • Openstaan voor creativiteit en innovatie
 • Aantoonbare bouw- en / of vastgoed kennis/specialisme
 • Bredere interesse dan alleen het vakgebied
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de sector
 • Positieve levenshouding en denken in oplossingen
 • Herkenning in de richtlijnen van Sociëteit Vastgoed (Loyaal, Respectvol, Expertise, Kennis & Business delen)
 • Er is beperkt ruimte voor toeleveranciers/consultants, headhunters zijn uitgesloten
 • Acquisiteurs worden niet toegelaten
 • Geïnteresseerden die niet aan deze criteria voldoen, zullen bij hoge uitzondering worden toegelaten tot het kwaliteitsregister van Stichting Sociëteit Vastgoed.

 

Afmelden en opkomst

Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden 2 werkdagen voor de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan telefonisch of per e-mail. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet  op komen dagen, wordt niet gewaardeerd. Hiervoor brengen wij een no-show factuur in rekening voor de gemaakte kosten van € 75,00. Bij de tweede keer dat dit wordt geconstateerd, volgt opnieuw een factuur voor de gemaakte kosten, bij herhaling volgt royement zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

 

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring (geïnviteerden) plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Hiertoe verplicht ook Sociëteit Vastgoed. als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie van Sociëteit Vastgoed.

 

Onze spelregels

 • Wanneer jij je aanmeld en geregistreerd wordt als member van Sociëteit Vastgoed ga jij akkoord met onze richtlijnen, huishoudelijk reglement en beleid.
 • Wanneer jij jouw reservering 48 uur of minder, voorafgaand aan het event of de bijeenkomst annuleert, volgt er geen restitutie.
 • Jij houdt als niet- member, bij afmelding binnen 48 uur voor het event, de verplichting de factuur te voldoen.
 • Reserveringen voor diners zijn bindend (zowel voor members als geen members). Afzeggingen hiervoor zijn tot uiterlijk 2 weken vantevoren kosteloos door te geven.
 • Wanneer jij als niet-member de betaling voldaan hebt, en je meld je toch af voor de meeting, wordt het bedrag geparkeerd tot een volgende meeting dat jij je aanmeldt.
 • Wanneer onze accountant bestaande betalingen (bij herhaling) moet wijzigen of nieuwe facturen dient te maken wordt dit met een kleine vergoeding ( € 50,00) in rekening gebracht.
 • Het persoonlijke membership geeft gelijk het bedrijfslidmaatschap recht tot toegang tot alle meetings, zonder bijkomende kosten, exclusief de diners en sportieve events zoals de zeilregatta.
 • Bij een bedrijfslidmaatschap wordt het bedrijf lid van Sociëteit Vastgoed, dat wil zeggen dat de directie/management kunnen beslissen wie er gebruik van maakt, mits men directie/senior management vertegenwoordigd. Wanneer directieleden van werkgever veranderen, blijft het bedrijf onverminderd member van Sociëteit Vastgoed.
 • Op alle uitingen en invullingen van onze dienstverlening is ons beleid van toepassing.

 

Code of Conduct

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop Sociëteit Vastgoed omgaat met het huishoudelijk reglement.

Hij is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Sociëteit Vastgoed;  medewerkers, raadsleden, leden en hun organisaties. In deze gedragscode is opgenomen wat verboden is, toegestaan of toegestaan onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, workshops of andere activiteiten van Sociëteit Vastgoed. Als iedereen namelijk weet wat wel en niet mag, dan hoeft de organisatie op zich en jouw lidmaatschap vanuit je organisatie geen issue te zijn. Deze code kun je opvragen via secretariaat@societeitvastgoed.eu

 

Het Incassobeleid

 • Sociëteit Vastgoed hanteert een betaaltermijn van 10 werkdagen. Mocht de factuur binnen deze termijn niet zijn voldaan, volgt een 1e herinnering. Mocht blijken dat 10 werkdagen na het verzenden van de 1e herinnering de factuur nog open staat, gaat Sociëteit Vastgoed over tot het verzenden van een 2e herinnering waarbij het bedrag van de factuur verhoogd wordt met € 35,- administratiekosten. Na een 3e reminder brengen wij de accountantskosten van € 75,00 in rekening, na een 4e reminder geven wij de vordering uit handen. Het lidmaatschap wordt dan opgeschort tot de betaling plus bijkomende kosten voldaan zijn.
 • Reserveringen voor diners en de regatta zijn bindend (zowel voor members als geen members) aangezien wij ver van tevoren de reserveringen volledig dienen te voldoen. Afzeggingen hiervoor zijn tot uiterlijk 2 weken vantevoren kosteloos door te geven.

 

DANK VOOR JOUW MEDEWERKING EN BEGRIP!
 • Alle uitingen en handelingen van Sociëteit Vastgoed zijn vastgelegd in het reglement, gedeponeerd bij de notaris en de KvK, akkoord bevonden door de Raad van Advies.
 • Wij committeren ons als Stichting zonder winstoogmerk steeds aan deze uitgangspunten zodat wij jou en ons netwerk steeds optimaal kunnen bedienen.